ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.books.bogari.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между ХИКСЕВ ЕООД, представлявано от Анна Гайдарска, наричано по-долу Доставчик, и клиентите, наричани по-долу  Ползватели, на електронния магазин www.books.bogari.bg, наричан по-долу Електронен магазин.

Чл. 2. Предмет на общите условия (раздел VII.Правила за посредничество) са и отношенията между трето лице, използващо платформата на Електронния магазин за разпространение на артикули (стоки) съгласно условията на сключен със собственика на платформата договор, наричано по – долу Трето лице доставчик, и Ползвателите. Трето лице доставчик е лице различно от ХИКСЕВ ЕООД и Ползвателите.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: ХИКСЕВ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Московска 27, вх. А, ет.6
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Московска 27, вх. А, ет.6
E-mail: [email protected]
Вписване в публични регистри: 202944250
Номер на удостоверение за администратор на личните данни:

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: +359 2 91 53 518; Email: [email protected]; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите – гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 4. Електронен магазин e електронната платформа, достъпна на адрес в интернет www.books.bogari.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки. С цел функциониране на услугата Ползвателите:

Чл. 4.1. Извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на съответни допълнителни услуги.

Чл. 4.2. Извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с  Електронния магазин чрез интерфейса на интернет страницата посочена по – горе.

Чл. 4.3. Извършват плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазинсъгласно посочените от Електронния магазин начини за разплащане.

Чл. 4.4. По свое желание, могат да получават информация за нови стоки предлагани от Електронния магазин.

Чл. 4.5. Могат да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

Чл. 4.6. Биват уведомявани за правата им по закон чрез достъпна информация на страницата на Електронния магазин в интернет.

Чл. 5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 6. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интерфейса на уеб-платформата на Доставчика, достъпна на интернет адрес www.books.bogari.bg.

Чл.6.1. По силата на сключен с Ползвател договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя върху определените от него чрез интерфейса артикули.

Чл.6.2. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на уеб-платформата на www.books.bogari.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на интернет адреса на Електронния магазин.

Чл.6.3. Доставчикът  доставя заявените от Ползвателите стоки при условията, определени от Доставчика на интернет страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Чл.6.4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да се регистрира като потребител в Електронния магазин или да сключи договора без регистрация, посочвайки необходимите данни за това във формата, предоставена чрез интерфейса на Електронния магазин.

Чл. 7.1. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в интернет страницата на Доставчика.

Чл. 7.2. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че предоставя дадените данни доброволно, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл. 7.3. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

Чл. 7.4. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват само интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика артикули в Електронния магазин.

Чл. 8.1. Покупко-продажбата се извършва на български език.

Чл.8.2. Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на интернет адрес www.books.bogari.bg

Чл.8.3. За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е направена такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него артикули от Електронния магазин.

Чл.8.4. Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

Чл.8.5. Покупко-продажбата се счита за извършена след като Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от Електронния магазин, получи номера на своята електронна покупка и потвърди за нея чрез телефонно обаждане, отправено от Доставчика до дадения при регистрация или форма за поръчка на Електронния магазин телефон за контакт.

Чл.8.6. Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателяпредоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

Чл.8.7. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. Ползвател извършва покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Чл.9.1. Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят до този момент няма регистрация в Електронния магазин.

Чл.9.2. Достъпване на системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола.

Чл.9.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка.

Чл.9.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

Чл.9.5. Избор на начин за плащане на цената.

Чл.9.6. Потвърждение на поръчката.

Чл.10. Ползвателите имат възможност да извършат покупка от Електронния магазин без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

Чл.10.1. Посещение на електронния магазин на Доставчика на интернет адрес www.books.bogari.bg.

Чл.10.2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списъка със стоки за покупка.

Чл.10.3. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

Чл.10.4. Избор на начин за плащане на цената.

Чл.10.5. Потвърждение на поръчката.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Основните характеристики на стоките с цел подпомагане на направата на информиран избор при покупката на продукти, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на Електронния магазин.

Чл. 11.1. Цените на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в интернет страницата на Електронния магазин.

Чл. 11.2. Стойността на разходите за куриер, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателя при избиране на стоките за извършване на покупко-продажба.

Чл.11.3. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в интернет страницата на Доставчика.

Чл.11.4. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в интернет страницата на Електронния магазин.

Чл.11.5. Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея артикули.

Чл. 12. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената от Електронния магазин стока в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са за сметка на Ползвателя (купувача).

Чл. 12.1. В случай, че Ползвателя (купувача) упражни правото си на отказ по предходния член, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателя (купувача) е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателя (купувача) е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателя (купувача) е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Доставчикът си запазва правото да задържи сумата, която Ползвателя (купувача) е платил, докато не се върне закупената стока, или да не я възстанови, когато върнатата стока не е във вида, качеството и търговския вид, в който е била доставена на потребителя.

Чл. 12.2. Ползвателят (купувача) се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока описан в чл. 12.

Чл. 13. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с Ползвателя (купувача) чрез интернет страницата на Електронния магазиносвен ако стоките са поръчани в една доставка.

Чл. 13.1. Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя (купувача) и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателя (купувача) е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Ползвателя (купувача) не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

Чл. 13.2. В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

Чл. 14. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по Закона за защита на потребителите.

Чл. 14.1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

VII.ПРАВИЛА ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Чл. 15. Електронният магазин може бъде и да действа като посредник между Ползвателите и Трето лице доставчик, използващо платформата за разпространение на артикули (стоки) съгласно условията на сключен със собственика на платформата договор.

Чл. 15.1. В случаите на предходния член, Ползвателите на Електронния магазин ще бъдат уведомени за това, като на всеки артикул предлаган през платформата от Трето лице доставчик, ще има изрично обозначение при „информация за артикула“.

Чл. 15.2. Договорът за покупко-продажба на стоки, разпространявани от Трето лице доставчик, се сключва с него, като за това се издават необходимите фактура или касов бон.

Чл. 15.3. ХИКСЕВ ЕООД не представлява разпространител на артикулите, предлагани от Трето лице доставчик. Ползването на Електронния магазин, собственост на ХИКСЕВ ЕООД, от Трето лице доставчик представлява услуга, предоставяна от ХИКСЕВ ЕООД.

Чл. 15.4. Данните на Третото лице доставчик ще бъдат предоставени на Ползвателите при всяка покупко-продажба на стоки, предлагани от Третото лице доставчик, чрез Електронния магазин, както и в секция „Партньори“ на интернет страницата www.books.bogari.bg.

Чл. 15.5. Настоящите общи условия са валидни и при покупко-продажба на стоки, предлагани от Трето лице доставчик.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.16. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл.16.1. От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпраща лични данни само на e-mail адрес, който е бил изрично и предварително посочен от Ползвателя в момента на регистрацията или при извършване на поръчка без регистрация.

Чл.16.2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.books.bogari.bg.

Чл. 16.3. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл. 16.4. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на интернет страницата www.books.bogari.bg.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведомява по подходящ начин на интернет страницата на Електронния магазин всички Ползватели.

Чл. 17.1. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя от датата на публикуване на новата версия на общите условия, като ако Ползвателят продължи да ползва услугите предоставени от Доставчика след тази дата, то това негово действие ще се счита за приемане на съответните изменения.

Чл. 17.2. Доставчикът публикува тези общи условия на интернет страницата на Електронния магазин заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Към Bogari TV
Close

Cart

Нямате артикули в количката.