ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ДО КРАЙ ТОВА СЪОБЩЕНИЕ И НАПРАВЕТЕ СВОЯ ИНФОРМИРАН ИЗБОР.

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

Регистрирайки профил в BOOKS BOGARI или правейки поръчка БЕЗ регистрация на профил, Вие се съгласявате с настоящото Съобщение за поверителност и описаното в него, МОЛЯ прочетете го внимателно. В случай, че не сте съгласен със Съобщението за поверителност, моля не правете регистрация или поръчка БЕЗ регистрация чрез нашата платформа.

Също така, моля, обърнете внимание, че използваме „бисквитки“. За да разберете какво представляват „бисквитките“ и как ги използваме, моля запознайте се със съдържанието на документа „Политика за бисквитките”.

Съобщение за поверителност на обработването на лични данни на физически лица потребители на Онлайн книжарница BOOKS BOGARI („Съобщение за поверителност - потребители“/Privacy Notice)

В сила от: 25.05.2018

Въведение

„Хиксев“ ЕООД (“Компанията”, “Ние/Нас”, „Нашето”), ЕИК 202944250, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, ул. „Московска“ No 27, вх. А, ап. 13, създател на електронния магазин „Онлайн книжарница BOOKS BOGARI“ (“BOOKS BOGARI“)

Целта на разработената и предлагана от Нас „Онлайн книжарница BOOKS BOGARI“ е да направи лесно достъпни за крайния потребител книгите, които се предлагат чрез нея. Изпълнявайки тази наша мисия, ние обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, в съответствие с изискванията за прозрачност на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, както и на българския Закон за защита на личните данни.

За да Ви улесним в четенето и разбирането на този документ, моля обърнете внимание на раздел “Определения”, където ще намерите обяснения на част от използваните думи, в това число и на понятията “обработване” и “лични данни”, тъй като тези понятия имат специфично значение в сферата на защитата на личните данни. Спомагайки книгите предлагани от BOOKS BOGARI да достигнат и Вашата домашна библиотека, нашата роля се определя от законодателството като “администратор на лични данни” – израз, който също е обяснен в раздел “Определения”.

Това „Съобщение за поверителност“ има за цел да Ви помогне да разберете как Ние обработваме личните Ви данни, а именно:

 1. Какви лични данни събираме;
 2. За каква цел ги събираме (или простичко казано „Защо“?) ;
 3. Какъв е цялостният процес по обработка;
 4. Какви са Вашите права според законодателството в сферата на защитата на личните данни;

Период на съхранение на личните данни – След като Потребителят се регистрира и въведе личните си данни в BOOKS BOGARI, те се съхраняват в база от данни на Нашите сървъри. Личните данни на Потребителя се съхраняват за период от 5 години с оглед възникване на евентуални правни претенции и защита на права пред компетентните органи, след което се заличават.

Запомнете, че ако сте регистрирали профил в онлайн книжарницата BOOKS BOGARI, Вие имате достъп до личните си данни като се впишете в него (в секциите “Табло”, “Адреси”, “Детайли на профила” или като изберете „Настройки на профилаот менюто). Там може да управлявате личните данни, които сте се съгласили да ни предоставите.

Ако не сте регистрирали профил в BOOKS BOGARI, но сте направили поръчка, използвайки нашата платформа, можете да получите справка за въведените лични данни като се свържете с нас чрез нашата контактна форма или на имейл [email protected].

Определения

Следните понятия са използвани в целия документ с описаните тук значения:

 1. Лични данни:означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);
 2. Субект на данни: означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 3. Устройство:означава компютър (в по-общия смисъл на думата), който може да бъде използван, за да се достъпи, онлайн книжарницата BOOKS BOGARI, устройството може да е настолен или преносим компютър, таблет или смартфон.
 4. Потребител: означава физическо лице, което се регистрира в BOOKS BOGARI, за да направи поръчка на желана от него книга.
 5. Администратор: означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 6. Обработващ лични данни: означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 7. Получател:означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

При осъществяване на нашите бизнес дейности, получатели могат да бъдат: наши служители, надлежно инструктирани относно правилата за защита на личните данни и фирми, предлагащи куриерска услуга, чрез които доставяме желаните от Вас книги;

 1. Обработване: означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 2. Законосъобразност на обработването:
 • Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едноот следните условия:
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (При използване на BOOKS BOGARI Общи условия имат силата на договор между нас и Вас);
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете;
 • субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
 1. Съгласие на субекта на данните:означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени; поради тази причина, BOOKS BOGARI изисква от Потребителя да декларира, че е съгласен с условията да предостави доброволно личните си данни.
 2. Ограничение на целите на обработването:означава, че личните данни трябва да бъдат събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 3. Свеждане на данните до минимум:означава, че личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. При нужда, Компанията трябва да прилага техники по анонимизация и/или псевдонимизация по отношение на обработваните лични данни, с цел ограничаване на риска за засегнатите субекти на лични данни;
 4. Точност на обработваните лични данни: означава, че личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

Подробно описание на обработването на лични данни

Обработваме Вашите данни в съответствие с принципа за законосъобразност на обработването, както следва:

 1. Ние ще събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни единствено за конкретните цели обяснени по – долу, за да можем да изпълним задълженията си, произтичащи от публикуваните на http://books.bogari.bg/общи-условия/. Правилата и условията за ползване на BOOKS BOGARI представляват договора, който обвързва Нас, като предоставящи възможността за поръчка на книги от BOOKS BOGARI и Вас, като Потребители.
 2. Ние обработваме Вашите лични данни на описаното в предходния текст договорно основание или когато е приложимо на основание съгласието Ви.
 3. Ние обработваме Вашите лични данни и във връзка с осъществяване на законните ни интереси като компания, поддържаща електронен магазин (законните ни интереси включват например интереса ни към развитието на бизнеса и дейността на Дружеството; към повишаване ефективността на предлаганите от нас услуги; към опазване на имуществото ни и др.).
 4. Нашият ангажимент към Вас е да управляваме личните Ви данни отговорно и в същото време да Ви осигурим необходимия контрол върху тези данни, според изискванията на действащото законодателство. За тази цел, моля запознайте се внимателно с раздел „Вашите права“.
 5. Ние не продаваме Вашите лични данни и не ги споделяме с неоторизирани по силата на закон или на договор лица. Имайте предвид, че по всяко време може да прегледате личните данни, които ни предоставяте, да ги коригирате през „Настройки на профила(ако сте регистрирали профил в нашият електронен магазин) или да заявите желание да ги изтриете през формата ни за контакт или на имейл адрес [email protected]. Ако нямате регистриран профил може да видите въведените лични данни на последната стъпка – „Потвърждение на поръчката“, както и в получения имейл за потвърждение на поръчката. В този случай, личните данни могат да бъдат изтрити от системата при поискване (след като доставката е извършена).

Моля, използвайте тези данни за контакт, за да отправяте запитвания относно обработването на личните Ви данни. Данни за контакт с нас има и в края на този документ.

 1. Ние обработваме Вашите данни чрез сървъри, които се намират във Федерална Република Германия, където се прилага Общия Регламент за защита на данните и при необходимите технически и организационни мерки.

Какви лични данни са необходими, за да се регистрирате и поръчате книга

Данни относно Вашата самоличност

Използвайки BOOKS BOGARI, за да си поръчате желаната от Вас книга, следва:

при поръчка на книга, за да може да я доставим чрез куриерска фирма коректно до Вас, е небходимо да предоставите: две имена, адресна регистрация, телефонен номер, имейл адрес.

ако желаете да си направите регистрация, ще трябва да предоставите: потребителско име и имейл адрес, потребителското име не е задължително да е Вашето истинско име/имена.

Можете да упражните контрол върху подадените от Вас лични данни след като се впишете в профила си (като изберете “Вход” от менюто) и изберете “Промяна на профила” или като изберете Настройки на профила от менюто. По този начин можете да направите промени или просто да прегледате предоставените данни.

Ако просто искате да се свържете с нас чрез контактната ни форма е небходимо да предоставите: име/имена и имейл адрес, за да може да отговорим на запитването Ви.

Технически характеристики при използване на BOOKS BOGARI

Ние записваме данни във връзка с използване на BOOKS BOGARI, когато достъпите сайта на онлайн книжарницата и използвате нейните функционалности. Също така, както е описано по-горе, използваме „бисквитки“. Други данни, които събираме, за да съхраним информация за конкретното използване на BOOKS BOGARI, е IP адресът на Вашето устройство.

Информация относно устройствата

Ние събираме специфична техническа информация за устройствата Ви:

Посредством браузъра на Вашето устройство: хардуерната конфигурация (информация за компютърната/смартфон системата), операционна система, уеб браузър и информация за Вашия интернет доставчик.

Информация за регистрационните файлове (Log information)

Когато използвате BOOKS BOGARI, Ние автоматично събираме и съхраняваме определена техническа информация на нашите сървъри – в това число детайли относно как използвате BOOKS BOGARI:

 1. Интернет протокол адрес (IP address). Всяко устройство свързано с Интернет получава номер известен като Интернет протокол (IP) адрес. Обикновено, тези номера се получават на базата на географски блокове;
 2. Събития, свързани с техническата функционалност на устройството, като: повреди, активността на системата, настройки на хардуера, марка и модел на устройство Ви, операционна система, видът на използвания браузър, език на браузъра, дата и част на заявка за и достъп до URL адрес;

Съхранение на данни локално на Вашето устройство

Възможно е да съберем и съхраним информация (в това число лични данни) локално на Вашето устройство, използвайки механизми като „Съхранение в уеб браузъра“ и кеш данни (data caches). „Съхранение в уеб браузъра“ позволява уебсайтове да съхраняват данни в браузъра на устройството.

При използване на уеб браузър за достъп до BOOKS BOGARI, се използва механизъм чрез способ „локално съхранение“, това позволява данни да бъдат съхранявани в промеждутъка на Вашите сесии (например, за да могат данните да бъдат достъпени дори след като браузъра е бил затворен и след това отворен).

При използване на BOOKS BOGARI се прилага локално съхранение на данни в паметта на самото устройство.

Кеш данни (data caches)

Кеш данните са хранилище за данни на устройството. Това хранилище би могло да даде възможност на BOOKS BOGARI да функционира и да подобри работата си, позволявайки по – бързо зареждане на съдържание от сървърите на BOOKS BOGARI.

Как/за какви цели обработваме личните Ви данни

Основната цел, поради която са ни нужни Вашите две имена, адресна регистрация, телефонен номер и имейл адрес е, за да може да доставим чрез куриерска фирма желаната от Вас книга.

Ние използваме информацията, която събираме, за да предоставим услугата/услугите присъща на BOOKS BOGARI, да я поддържаме, защитаваме и подобряваме и обогатяваме, както и за да предпазим от зловредни действия Компанията и потребителите на услугата.

В случай, че използвате контактната ни форма, имайте предвид, че Ние съхраняваме информация за провелата се между нас кореспонденция с цел да Ви бъдем полезни при разрешаването на възникнали проблеми.

В случай, че сте ни предоставили Вашия електронен адрес, възможно е да го използваме, за да Ви информираме за обстоятелства, свързани с BOOKS BOGARI, като например предстоящи промени и подобрения.

Ние използваме информацията, събрана чрез „бисквитки“ и други технологии (за детайли, моля вижте „Технически характеристики при използване на BOOKS BOGARI“ по-горе), за да подобрим възможностите Ви да използвате BOOKS BOGARI и като цяло качеството на предлаганата от нас услуга/и.

Ние ще поискаме Вашето съгласие предварително, в случай, че се наложи да обработваме Вашите лични данни за цели, които не са описани в настоящото „Съобщение за поверителност”.

Вашите права

По всяко време имате право да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. В случай, че обработваме Ваши лични данни, ние се стремим да ги поддържаме точни, пълни и актуални, като за тази цел Ви предоставяме достъп до тях. Достъпът се осигурява като се впишете в създадения от Вас профил (в секциите “Табло”, “Адреси”, “Детайли на профила” или като изберете „Настройки на профилаот менюто) или като се свържете с нас на имейл [email protected] (ако сте направили поръчка без да регистрирате профил).

Съответно, по отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да заявите:

 1. Премахването на неточни лични данни, включително да бъдат допълнени непълни лични данни като се впишете в създадения от Вас профил (в секциите “Табло”, “Адреси”, “Детайли на профила” или като изберете „Настройки на профилаот менюто или като се свържете с нас на имейл [email protected]);
 2. Изтриването на лични данни. Приложимо само в следните случаи:
 • Личните данни повече не са нужни за целите, за които се обработват;
 • В случай, че оттеглите съгласието си за обработване (приложимо единствено, когато законовото основание за обработване е съгласие) и не съществува друго законно основание за обработване;
 • Лични данни са били обработвани незаконно;
 • Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.
 • Вие сте възразил срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 1. Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато:
 • Вие оспорвате точността на личните данни за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразил срещу обработването, когато законовото му основание е „обработване, необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна“, в очакване на проверка дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни.

Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права на достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да направите възражение срещу обработването им чрез подаване на писмено/електронно искане за това чрез формата ни за контакт или на емайл за контакт [email protected]. Искането следва да бъде разгледано и в срок до 1 /един/ месец от получаването му Дружеството ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането. Ако Дружеството не предприеме действия по Вашето искане, в горепосочения срок ще бъдете уведомени за причините за това и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.

В случай, че законното основание за обработване на личните Ви данни е съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, което е било извършвано до момента на оттеглянето.

В допълнение, по всяко време Вие имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) или да потърсите защита на правата си пред компетентния съд.

Ние се стремим да поддържаме BOOKS BOGARI и присъщите му услуги, по начин, по който да защитим обработваните данни от инцидентно или злоумишлено унищожаване. Поради тази причина, след като изпратите заявка към Нас за изтриване на лични данни свързани с Вас, е възможно да не може мигновено да заличим останали копия от обслужващите ни сървъри и поддържащи системи.

Не забравяйте, че Вие също играете важна роля в защитата на сигурността на Вашите лични данни и трябва да следите на кого разкривате личните данни и как защитавате комуникациите и устройствата си.

Споделяне на информация

По силата на закон (нормативен акт)

В случай на необходимост ще споделим лични данни с оправомощените по силата на закон (нормативен акт) органи ако достъпът, използването, запазването или разкриването на такава информация има за цел да:

 1. Изпълни законово задължение, задължение, произтичащо от съдебен процес или правновалидно изискване от орган на изпълнителната власт;
 2. В изпълнение на Общите условия , в това число при разследаване за нарушаването им;
 3. За да установим, предотвратим или по друг начин подходим към измама, пробив в сигурността или технически проблем;
 4. За да предпазим собствеността си, правата и законните ни интереси от увреждане, нашите потребители или обществото, според изискванията на дейставщото законодателство.

Сигурност на информацията – технически и организационни мерки

Ние работим усилено, за да защитим BOOKS BOGARI и личните данни на неговите потребители от неоторизиран достъп или изменение, разкриване или унищожаване на налична информация. Ето и някои от мерките:

 1. Използваме криптиране на комуникацията чрез Secure Sockets Layer (SSL), което представлява стандартна технология за информационна сигурност за установяване на криптирана връзка между сървър и Вашето устройство. Тази връзка предоставя сигурност за информационния поток, който тече между сървъра и Вашето устройство. По този начин информацията ще остане цялостна и поверителна.
 2. С цел да предотвратим неоторизиран достъп до системите ни, Ние периодично извършваме анализ на практиките си по събиране, съхранение и цялостно обработване на информация, в това число анализираме и мерките за физическа защита.

Достъпът до лични данни, които обработваме във връзка със BOOKS BOGARI, е ограничен чрез принципа – „необходимост да се знае”, което ограничение се отнася до нашите служители и контрагенти. Отношенията с последните се уреждат чрез стриктни договори, съдържащи клаузи за поверителност, а служителите ни са информирани за дисциплинарните мерки, които могат да последват при нарушаване на вътрешните политики за обработване на лични данни.

Как може да се свържете с нас:

[email protected] и http://books.bogari.bg/контакти/

Актуализация: последно актуализирано на 25.05.2018г.

Към Bogari TV
Close

Cart

Нямате артикули в количката.